Oferta

W zakresie obsługi administracyjno-eksploatacyjnej oferujemy m.in.:

Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej

ZN Manhattan pomaga w tworzeniu nowych struktur wspólnot mieszkaniowych.

Protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera

ZN Manhattan jako nowy administrator wspólnoty zapewnia przejęcie pełnej dokumentacji od poprzednich włodarzy (administrator, zarządca). Przekazanie to wymaga spisania odpowiednich protokołów. ZN Manhattan gwarantuje wykonanie każdej operacji zgodnie z prawem i potwierdzeniem poświadczonym stosownymi dokumentami.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników

Wspólnota mieszkaniowa prowadząc zarządzanie mieszkaniami musi dokonywać i aktualizować ewidencję lokali oraz zamieszkujących je lokatorów. Zadania te z powodzeniem wykonują fachowcy z firmy ZN Manhattan, zapewniając pełną rewizję w wymaganych odstępach czasu.

Bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów dotyczących części wspólnych

ZN Manhattan sprawnie rozwiązuje problemy zgłaszane przez właścicieli nieruchomości wspólnej.

Udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność

Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz rozliczeniach w zakresie dotyczącym ich lokali.

Przygotowywanie i obsługa zebrań

Przedstawianie raz na rok w terminie najpóźniej do 15 marca każdego roku kalendarzowego na corocznym zebraniu właścicieli lokali sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za rok poprzedni.

Wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów, a także czynności związanych z prowadzeniem korespondencji – łącznie z pokrywaniem kosztów tych czynności i tej korespondencji.

Brak możliwości komentowania.