RODO WMN Os. Robotnicze 6a

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Os. Robotnicze 6a w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303,Al. J. Piłsudskiego 34/W1,
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: – wykonania umowy ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ przez Zarządzanie Nieruchomościami „Manhattan” Sp. z o.o na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze znajdującego oparcie
  w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w Administracji Zarządcy- wynikające z udzielonych zgód, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy ZN Manhattan Sp. z o.o, którym administrator powierzył przetwarzanie danych .
 5. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy
 7. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Brak możliwości komentowania.