RODO

Informacja o RODO dla Wspólnot Mieszkaniowych

1. Administratorem danych osobowych właścicieli lokali jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa (dalej ADO).

2. Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie),

3. Firma Zarządzanie Nieruchomościami „Manhattan” Sp. z. o.o z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000322744, jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, czyli przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

4. Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

a. art. 6 ust 1 lit. c i d Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, polegających na sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali(Cel). Dane osobowe przetwarzane są przez okres w jakim lokator, którego dane osobowe dotyczą jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.

b. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych z przynależnością właściciela lokalu, którego dane dotyczą do Wspólnoty Mieszkaniowej.

c. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegającego na archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.

5. Odbiorcami danych osobowych są Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, właściciele lokali, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy ZN Manhattan Sp. z o.o. oraz mogą być inne podmioty przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia, a to podmioty świadczących na usługi informatyczne administracyjne, finansowe lub prawne.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-22 Rozporządzenia).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. Każdy właściciel lokalu należący do Wspólnoty Mieszkaniowej jest zobowiązany jest do podania danych osobowych. Nie podanie danych osobowych mogłoby narazić na szkodę właściciela nieruchomości lub Wspólnotę Mieszkaniową oraz wpłynąć na wzajemne prawa i obowiązki.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

9. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej udzielają administratorzy.

Brak możliwości komentowania.