RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krasickiego 3 w Dąbrowie Górniczej

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Al. J. Piłsudskiego 34/W1, 43-303 Dąbrowa Górnicza lub mail: krasickiego3 [at] znmanhattan.pl

  • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– wykonania umowy ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ przez Zarządzanie Nieruchomościami „Manhattan” Sp. z o.o  na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
       – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze znajdującego oparcie
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
       – ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w Administracji Zarządcy-  wynikające z udzielonych zgód, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy ZN Manhattan Sp. z o.o,  którym administrator powierzył przetwarzanie danych
  • Państwa dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy
  • mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
  • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Brak możliwości komentowania.