RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chemicznej 3 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303, Al. J. Piłsudskiego 34/W1,

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Al. J. Piłsudskiego 34/W1, 43-303 Dąbrowa Górnicza lub mail: chemiczna3@znmanhattan.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: – wykonania umowy ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ przez Zarządzanie Nieruchomościami „Manhattan” Sp. z o.o na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze znajdującego oparcie
w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa sprawach w Administracji Zarządcy- wynikające z udzielonych zgód, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy ZN Manhattan Sp. z o.o, którym administrator powierzył przetwarzanie danych .

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy

Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Brak możliwości komentowania.