20.09.2011 – przedłużenie terminu składania ofert

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu na składanie ofert w postępowaniu przetargowym organizowanym w ramach projektu pn.

Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 36 przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w ramach postępowania o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych wraz z odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej oraz elewacji uszkodzonej podczas usuwania azbestu z budynków mieszkalnych położonych przy al. J. Piłsudskiego 20 i al. J. Piłsudskiego 22 w Dąbrowie Górniczej (Osiedle Sikorskiego).

W związku z licznymi prośbami o wyjaśnienia, dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w przetargu, zgłaszanymi ze strony potencjalnych Oferentów, Zamawiający wyznacza ostateczny termin składania ofert na dzień: 5 października 2011 roku, do godz. 15.00.

Wadium należy wpłacić przelewem najpóźniej do dnia 04.10.2011 r. do godz. 24:00

Pozostałe zapisy ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.08.2011 r. nie ulegają zmianie.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Brak możliwości komentowania.