10.06.2011 – zawiadomienie o wynikach przetargu

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania przetargowego organizowanego w ramach projektu pn.

Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 36 przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 09.06.2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzorunad zadaniem pn. Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”.

W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie napłynęły łącznie trzy oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: PrzedsiębiorstwoWielobranżowe Reno-Bud ul. Małachowskiego 22, 41-200 Sosnowiec. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty była najniższa cena.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Brak możliwości komentowania.