05.07.2011 – zawiadomienie o wynikach przetargu

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania przetargowego organizowanego w ramach projektu pn.

Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku nr 36 przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 05.07.2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową wymianę pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 34 w Dąbrowie Górniczej.

W odpowiedzi na ogłoszone zamówienie napłynęły łącznie dwie oferty i obie spełniły warunki formalne postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: BUDOTERMIKA Marek Malec, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-10 Busko-Zdrój. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty była najniższa cena.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Brak możliwości komentowania.