Oferta_o

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę zarządzania lub administrowania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową, natomiast nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Zarządzanie nieruchomością wspólną może odbywać się w dwojaki sposób: albo poprzez Zarząd Wspólnoty, albo poprzez Zarządcę wybranego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w obecności notariusza. W tym drugim przypadku Zarządca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Zarządu Wspólnoty i staje się jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli Zarządca nie zostanie ustanowiony notarialnie, to Zarząd Wspólnoty jest z mocy prawa jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej i może podejmować wszelkie decyzje nie wykraczające poza tak zwany „zarząd zwykły”. Decyzje takie wymagają jednak dużej wiedzy fachowej w wielu dziedzinach np. budowlanej, księgowej czy też prawnej.

Aby sprostać tym obowiązkom Zarząd Wspólnoty może podpisać umowę o administrowanie z firmą która zatrudnia odpowiednich fachowców w każdej dziedzinie niezbędnej do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Przedkładając naszą ofertę chcemy Państwa zapewnić, iż posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie jak i Zarządcom działającym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.

Brak możliwości komentowania.