Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Postępowanie w sprawie przekształcenia.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku.
Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu przy czym wydawane jest ono z urzędu bądź na wniosek (za opłatą 50 zł.).

2. Nieruchomości podlegające przekształceniu:
− zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
− zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

3. Nieruchomości niepodlegające przekształceniu:
− niezabudowane,
− zabudowane wyłącznie garażami,
− zabudowane budynkami o innej funkcji niż mieszkalna (np. budynki handlowo-usługowe, biurowe),
− zabudowane zarówno budynkami o funkcji mieszkalnej, jak i niemieszkalnej (konieczność wydzielenia części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi)

4. Podmioty uprawnione do przekształcenia:
− osoby fizyczne,
− osoby prawne.
Jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem i przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie może nastąpić wyłącznie w sytuacji legitymowania się zezwoleniem.

5. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia.
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie:
− z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku – brak opłaty skarbowej,
− na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – z chwilą złożenia wniosku, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł.
Sąd właściwy do prowadzenia ksiąg wieczystych dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie (w dziale III księgi), na podstawie zaświadczenia przekazanego przez organ, który je wydał. Za dokonanie tych wpisów w księgach wieczystych nie pobiera się opłat sądowych.
W przypadku, gdy dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi o wydanie zaświadczenia, a organ stwierdzi, że nie nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, wówczas organ zobowiązany jest wydać postanowienie, na które służy zażalenie.
Treść zaświadczenia:
− oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
− potwierdzenie przekształcenia,
− informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia,
− pouczenie o możliwości złożenia wniosku jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty,
− oznaczenie i datę wydania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (w przypadku istnienia takiego obowiązku).

6. Opłaty za przekształcenie:
− Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
− Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku.
− W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
− Właściciel może w każdym czasie zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.
− Wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.

7. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie.
Dąbrowscy radni, na wniosek prezydenta miasta, na sesji 23 stycznia 2019r zdecydowali o wysokości bonifikat. Bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Jaszczura, zgłosił poprawkę do zaproponowanego projektu uchwały, która miała uwzględniać wyższe bonifikaty, dostosowując jej stawkę do poziomu, jaki został przyjęty m.in.

w Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu. Zaproponował, by bonifikata wynosiła 98 procent. Ta poprawka została jednak odrzucona stosunkiem głosów 8 za do 17 przeciw. Problemem przy zmianach zdaniem radcy prawnego UM w Dąbrowie Górniczej mógłby być fakt, że zaproponowane przez miasto stawki zostały skonsultowane z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Jeśli miałyby być więc zmienione, to trzeba byłoby je ponownie poddać konsultacji z UOKiK. Gdyby tak się nie stało cała uchwała rady miejskiej mogłaby zostać odrzucona przez nadzór prawny wojewody śląskiego. Innym argumentem za przyjęciem propozycji władz miasta miało być to, że podobne maksymalne wartości bonifikat zostały zastosowane w takich miastach jak Sosnowiec, Czeladź, Mysłowice, Zawiercie.

Ostatecznie za zaproponowanymi przez miasto bonifikatami zagłosowało 24 radnych, a przeciwny takiej wysokości pomocy był jedynie radny Edward Bober. Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów otrzymają z Urzędu Miejskiego zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, sami nie muszą o nie występować. Na jego podstawie będą mogli skorzystać z bonifikaty. Warunkiem jej udzielenia jest brak zaległości z tytułu opłat rocznych związanych z użytkowaniem wieczystym. W przypadku zaległości, zniżka będzie uwzględniona po ich uregulowaniu. W Dąbrowie Górniczej jest ok. 25 tys. użytkowników wieczystych gruntów, na których stoją budynki mieszkalne. Ci, którzy do 31 marca br. nie otrzymają zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, powinni wnieść roczną opłatę za użytkowanie. Jeżeli po otrzymaniu zaświadczenia będą chcieli skorzystać ze zniżki, należność zostanie pomniejszona o kwotę wpłaconą za 2019 roku.

Czytaj więcej: https://dziennikzachodni.pl/dabrowa-gornicza-bedzie-bonifikata-za-przeksztalcenie-wieczystego-uzytkowania-gruntow-w-prawo-wlasnosci-ile-zaoszczedzimy/ar/13835833

Brak możliwości komentowania.